Privacyverklaring


UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelings-overeenkomst (WGBO). Uw dossier bevat uw persoonsgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld uw woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na uw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij uw huisarts of een andere zorgverlener. Ik doe mijn uiterste best om uw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen:

  • door zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke en medische gegevens
  • en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot uw gegevens hebben.
Hierover worden afspraken gemaakt met bijvoorbeeld collega’s en worden maatregelen genomen om de gegevens veilig te bewaren.

Ik ben gehouden aan het Privacy Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). U kunt dit reglement inzien op de NVA-website www.acupunctuur.nl

Alleen ik als uw behandelaar, eventueel aanwezige stagiair (na uw toestemming) en waarnemer bij afwezigheid van mij (na uw toestemming) hebben toegang tot de gegevens in uw dossier. Zij hebben allen geheimhoudingsplicht.

Een klein gedeelte uit uw dossier (naam, adres, woonplaats, geboortedatum, ev. mailadres) wordt verstrekt aan een bevoegd persoon voor de (financiële) administratie (bijvoorbeeld afspraken maken, factuur/nota verstrekken).

Voor de details van mijn Privacybeleid kunt u inzage hebben in de daarvoor ingerichte leesmap in de wachtkamer van mijn praktijk.
Hierin vindt u precies welke gegevens wij noteren en waarvoor wij uw gegevens gebruiken. Ook uw wettelijke rechten worden genoemd.

PRIVACYBELEID

Praktijk voor Acupunctuur Joan Gros
Eigenaar: Joan Gros
Lid NVA en KAB AGB code 9004187
Vestigingsadres: Kerkbrink 16
Plaats: Anloo
KvK nummer: 90100052
Datum: 25-04-2018

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn.

 
 
Doel gegevensvastlegging □ (para-)medische behandeling
□ verwijzing
□ administratie, maken van afspraken
□ innen van consultkosten
□ facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar
□ voldoen aan een wettelijke verplichting
 
 
Wij noteren in uw dossier □ naam, adres, woonplaats
□ telefoonnummer
□ e-mailadres
□ geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens
□ medische gegevens
□ zaken m.b.t. seksualiteit
□ relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby's/sport)
□ contactgegevens van de huisarts
 
 
Bij minderjarigen < 16 jaar □ naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders
□ schriftelijke toestemming van beide ouders
 
 
Bewaartermijn dossier □ 15 jaar na de laatste wijziging/toevoeging (WGBO)
 
 
Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.
Indien de zorgnota door een extern bedrijf wordt verzorgd hebben wij daarmee een overeenkomst met betrekking tot gegevensbescherming.
□ uw naam, adres, woonplaats
□ uw notanummer en geboortedatum
□ de datum van de behandeling
□ korte omschrijving van de behandeling
□ acupunctuur
□ de kosten van het consult
 
 
Uw rechten: □ Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;
□ Wij noteren uw toestemming in uw dossier;
□ Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
□ U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;
□ U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
□ U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl;
□ Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

* Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke. (zie bovenaan dit schema)
 
 
Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener □ Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.
 
 
Met betrekking tot contact per email □ gebruik Gmail
□ Het emailadres info@joangros.nl wordt bij de provider automatisch doorgestuurd naar ons Gmail-adres.
 
 
Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt □ gebruik Gmail
□ Het emailadres info@joangros.nl wordt bij de provider automatisch doorgestuurd naar ons Gmail-adres.
 
 
Met betrekking tot online afspraken maken □ gebruik Gmail
□ Het emailadres info@joangros.nl wordt bij de provider automatisch doorgestuurd naar ons Gmail-adres.
 
 
Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen □ Uw gegevens liggen in een afgesloten kast
 
 
Overig Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen. Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

Privacybeleid | Algemene Voorwaarden | © joangros.nl